sdsf (1)
  • قوانین و مقررات
  • مهلت انصراف از قرارداد 3 روز از زمان بازدید میباشد.
  • درصورت رعایت شرایط انصراف از اجاره و پس از هماهنگی با مجموعه تالار وباغ های یاس ، اجاره کننده میتواند نسبت به لغو قرارداد و حضور در دفتر به آدرس ما اقدام نماید.
  • تمامی مراسم طبق قوانین بوده و از مراسم غیر اخلاقی معذور هستیم.
  • هزینه  استرداد برخی از لوازم بر عهده شرکت می باشد.